ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มิถุนายน 2560

-  ภาระภาษีพนักงานชาวญี่ปุ่น
-  การเสียภาษีในอัตรา 0% กรณีส่งออกบริการ
-  การให้บริการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  กำไรต่อหุ้นข้อมูลอย่างง่ายสำหรับตัดสินใจลงทุน
-  สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

-  ปรับบทบาทนัก HRD สู่ความเป็นมืออาชีพ
-  การออกแบบสถานที่ทำงานสำหรับคนในยุคดิจิทัล 
-  คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ... ประโยชน์คืออะไร ?
-  คนเก่ง...ต้องรู้จักก้าว...
-  เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ "ใช่" โดนใช้ Resume ผู้สมัครงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มิถุนายน 2560

-  จดทะเบียนนิติบุคคลแบบใหม่ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว
-  ค่าปรับอาญาที่เปลี่ยนแปลงไปมันกำลังบอกอะไรเรา?
-  คำศัพท์ที่ใช้บอกผลลัพย์ต่างๆ
-  การให้บริการจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
-  การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือด้วยวิธี Periodic
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด