ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน สิงหาคม 2559

- UPDATE ข่าวการประชุมใหญ่สามัญของวิชาชีพบัญชีกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
- ปัญหาภาษีแบะการวางแผนภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในยุค AEC (ตอน 1)
- 108 ประเด็นปัญหาความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการ (ตอนจบ)
- ปัญหาในการผลขาดทุนระหว่างได้รับ BOI มาหักออกจากกำไรสุทธิ หลังได้รับ BOI
- มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสิ้นค้าท้องถิ่น (OTOP Extravaganza)
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน สิงหาคม 2559

- การพัฒนา "Service Mind" ด้วยแนวคิด 70:20:10 Learning Model
- จับประเด็นร้อน "HR 4.0 TRENDS and MOVE" ทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ @Thailand 4.0
- บทบาทของการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์การ
- ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน...เพื่อรับเงินการว่างงาน
- อยากมีบ้านแล้วประหยัดต้องหัดวางแผนภาษี

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน สิงหาคม 2559

- สิทธิประโยชน์ของรายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น 
- Startup และ SMEs กับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่แตกต่างกัน
- ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี (ตอนที่ 3)
- ดูแลลูกจ้างยังไงดี? ให้ประหยัดภาษีให้มากขึ้น
- งาน Digital Thailand 2016
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด