ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มีนาคม 2562
-สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการจ้างงาน
-คำพิพากษาศาลฎีกา และหมายเหตุ : ภาษีกับสิทธิเก็บกิน
-ฝากครรถ์ คลอดบุตร ลดหย่อนบุตร ปี 2561 หักอย่างไร (ตอนจบ)
-TFRS 15 กระทบทุกกิจการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
-ภาษีสำหรับการฝากขายในธุรกิจ e-Commerce
-ความแตกต่างที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 และรายได้ตามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มีนาคม 2562

-ลาออกโดยไม่สุจริต
-กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : อย่างไรถือว่าเลิกจ้าง
-5 ปัจจัยต้องรู้! เพื่อรักษา "คนเก่ง" ให้อยุ่คู่องค์กร
-5 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรเช็กให้ดี ก่อนยื่นภาษีปี 2561
-ติดปีกศักยภาพ "คน" มุ่งตรงสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือ Coaching และ Mentoring
-"Johari Window" ศิลปะการให้ข้อมูลป้อนกลับผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์
-ผู้ประกันตน...สมัครใจลาออก (เพราะถูกข่มขู่ให้กลัว) หรือสมัครใจร่วมจากรับเงิน "ว่างงาน" อย่างไร?

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มีนาคม 2562

-ทำไม! ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
-Startup กับ SMEs ประหยัดภาษีเหมือนกันแต่ต่างกันที่ตรงไหน
-ข้อควรระมัดระวังที่สำคัญอื่นๆ ในการปิดบัญชีประจำปี ที่นักบัญชีควรต้องทราบ
-ระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e Filing v.2
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด