ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ตุลาคม 2560
-  นับถอยหลังการบังคับใช้ TFRS 15 การรับรู้รายได้
-  การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)  
-  ข้อพิจารณาทางภาษีในการโอนทรัพย์สินสู่บริษัทร่วมทุน
-  ให้เช่าและยกเลิกสัญญาเช่ากับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
-  ความหมายของราคาตลาดในกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

-  เจาะใจ HR แห่งอนาคต
-  โคบอทส์ หุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์
-  5 พฤติกรรมที่ผู้นำไม่ควรทำ (ถ้าไม่อยากให้ลูกน้องลาออก)
-  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ
-  ทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรม CROSS CULTURE อย่างไรให้มีความสุข

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

-  โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย
-  ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบต้องมีข้อความอะไรบ้าง
-  คำกริยาที่เกี่ยวกับการรวมจำนวนหรือปริมาณและการสะสม
-  สังคมไร้เงินสดและผลกระทบด้านภาษีต่อนักบัญชี
-  เป็นหัวหน้าอย่างไรให้ลูกน้องกด LIKE
-  World Economic Forum Review (ตอนที่ 2)
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด