ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มิถุนายน 2561
- บัญชีเล่มเดียวชื่อนี้กลับมาอีกครั้ง
- จ่ายค่าจ้างให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- รายจ่ายการกุศลกับการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
- มิติใหม่ของการรายงานและแสดงผลสำหรับงานบัญชีด้วย DASHBOARD
- เรื่องสำคัญที่สุดที่ผู้นำเข้าควรรู้เพื่อบริหารความเสี่ยงภาษีศุลการกรในปี 2018
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

- เลือกคนอย่างไรให้ได้งาน
- อยู่รอดในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย 3S
- การสสรรหาบุคลากรเชิงรุก Proactive Recruitment
- เทคนิคการ Observe เพื่อประเมินพฤติกรรมของพนักงาน
- การทำงานและการใช้ชีวิตที่ไร้เส้นแบ่ง (Work-Life Integration)

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มิถุนายน 2561

- ต้องทำอย่างไรเมื่อท่านยื่นงบการเงินไม่ทันกำหนดเวลา
- คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเครดิตการรับรองและความน่าเชื่อถือ
- ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
- ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับรายได้ตาม ภ.พ.30
- กลับมาอีกแล้วกับนโยบายส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด