ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ตุลาคม 2559

- สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
- พิชิตปัญหาภาษีในการยกร่างสัญญา (ตอนที่ 1)
- อำนาจฟ้องเพิกถอนประกาศกำหนดราคาขายปลีกบุหรี่ของกรมสรรพสามิต
- สารพันปัญหาเอกสารประกอบการลงบัญชีและสมุดบัญชีที่ต้องมี
- Taxation on 'negotiable' instrument
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

- Life Coaching โค้ช(เปลี่ยน)ชีวิต
- Trend ความต้องการแรงงานในยุค Industry 4.0
- ประเด็นปัญหาการจ่ายประกันเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ
- 3 เทคนิคในการปลดล็อกศักยภาพของทีมงาน
- การดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับในคดีแรงงาน

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ตุลาคม 2559

- เปลี่ยนบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลดีไหม?
- Road Map การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
- Accounting for Kids
- คำกริยาในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการรักษา
- ผู้ทำบัญชี Internet และ e-Commerce
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด