ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน สิงหาคม 2562


- คำพิพากษา : เช่าทรัพย์หรือฝากทรัพย์
- ข้อมูลบัญชีและการเงิน ช่วยบริหารธุรกิจอย่างไร
- การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล
- จำหน่ายหนี้สูญอย่างไร ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
- ทำไมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงเป็นรายได้
- ขั้นตอนและพิธีการศุลกากร การนำสินค้าเข้าทางเรือที่ผู้ประกอบการควรรู้
- กลยุทธ์การวางแผนภาษีของแพทย์และทันตแพทย์ "การคำนวณภาษีเปรียบเทียบ เพื่อประโยชน์ในการเลือกองค์กรธุรกิจ"
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

- โอกาสหรือวิกฤติในงาน HR
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีกับการเลิกจ้าง
- Performance Dialogue : การสนทนาด้านผลปฏิบัติงาน
- สละสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิประกันสังคม เจตนาที่ผู้ประกันตนต้องระวัง
- วิเคราะห์อัตรากำลังและบริหารกำลังคน Workforce Analysis & Workforce Management (ตอนที่ 1)
- ความรู้สึกพนักงาน คือ รากฐานองค์กร เปิดเทคนิคการบริหาร "คน" ศูนย์กลางขับเคลื่อนองค์กร ผ่านการดูแลความรู้สึก

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน สิงหาคม 2562

- กลุ่มคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "Accounting"
- ถ้าไม่ลงทะเบียนบัญชีเดียว ต้องทำอะไรยังไงต่อ?
- ตัดหนี้สูญอย่างไร ให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
- แนวคิดงานบัญชี การจัดการสินค้าคงเหลือ (ภาคที่ 1)
- ลดข้อผิดพลาดก่อนยื่นเสียภาษ๊กลางปีด้วยการตรวจสอบรายการปรับปรุงทางบัญชี
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด