ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน มกราคม 2562
-กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-บทความสัมภาษณ์ Transfer Pricing กับผลกระทบทางด้านบัญชี
-ข้อคิด 5 ประการก่อนการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพตนเอง
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาถูกต้องและเหมาะสมกับกิจการ
-เทคนิคการบริหารภาษีทางการเงิน (ตอนที่1) การบริหารดอกเบี้ยเงินฝากของบุคคลธรรมดา
-คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ : อนุสัญญาภาษีซ้อนกับสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract)
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2562

-กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ลาออก (Resignation)
-7 ประเด็นสำคัญที่นัก HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต
-3 คำแนะนำเรื่องการเงิน สำหรับมนุษย์เงินเดือนปี 2562
-เครดิตทางสังคม (Social Credit) กับการสรรหาพนักงาน
-กลยุทธ์ "การบริหารคน" สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
-ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพในการรักษาพยาบาล เป็นเหตุและความจำเป็นที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลหรือไม่?

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มกราคม 2562

-วิธีและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
-มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะใช้ในปี 2562
-เตรียมความพร้อมกับการจดทะเบียน บริษัทจำกัด(คนเดียว)
-รายการบัญชีที่สำคัญบนงบการเงินที่นักบัญชีพึงต้องระมัดระวัง (ตอนที่4)
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด