ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

- การบัญชีเพื่อการจัดการด้านการวางแผน
- มาตรการจัดระเบียบการส่งออกสินค้า 2 ทาง
- ความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของนักบัญชี
- กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : รายได้ รายจ่ายในทางภาษี
- ความเป็ยมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าและการประเมินสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

- สารพันปัญหาการลาออก
- จุดอ่อนจุดใหญ่ในงานสรรหาบุคลากรที่ละเลย
- เทคนิคการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะหลากหลาย
- 5 เรื่องต้องใส่ใจ!! เพื่อรักษาสิทธิให้คงอยู่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- ผ่าประเด็นบริหารคนชี้ถูกผิด กฎหมายแรงงาน : เหตุที่ใช้ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ถ้าใช้คำว่่า "ทุจริต" กับ "ไม่ทุจริต" มันแตกต่างกัน?
- เลือกคนที่ "ใช่" เสริมทัพองค์กรให้ก้าวแกร่ง Style THITARAM สัมภาษณ์ : คุณประกาศิต ทิตาราม กรรมการผู้จัดการ บิรัษัท ทิตาราม คอรซับแตนท์ จำกัด

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562

- ภาษีกับการจ้างคนพิการ (1)
- คำศัพท์ที่เก่ี่ยวกับการคำนวณตัวเลข
- นักบัญชีกับข้อควรระวังปนะมาณการ ภ.ง.ด.51
- นิติบุคคลกับการรับมือระบบการเสียภาษีค้างเป็นศูนย์ : พร้อม 100% ?
- "ภาษีกองทุนตราสารหนี้" ไม่ใช่แค่จะเก็บภาษี แต่คือการเปลี่ยนประเภทเงินได้
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด