ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562
- ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินต้องเสียภาษีอากรอย่างไร
- ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบกิจการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- เก็บเกี่ยวประโยชน์จากภาษี (ตอนที่ 1) Tax Harvesting (Part 1)
- คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ : การเลือกเสียภาษีเงินปันผล
- ซ่อมเครื่องจักรกับบริษัทต่างประเทศจ่ายค่าซ่อมต้องเสียถาษีอย่างไร
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

- HR รู้ทันเทคโนฯ
- Smart Money for Salaryman
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ (ภาคจบ)
- โค้ช..เครื่องมือการพัฒนาให้ Okrs ประสบความสำเร็จ
- Training Evaluation : ก่ารประเมินผลฝึกอบรมบุคลากร
- ไขกุญแจแห่งชัยชนะและเส้นทางสู่ความสำเร็จ "Prop2Morrow"

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2562

- คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการขอคืนภาษี
- จุดตรวจสอบก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
- เช็กให้ชัวร์อีกที...ใครควรลงทะเบียนบัญชีเดียวปี 2562
- สาระสำคัญ (บทลงโทษ) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
- Entertain เพื่อรับรองลูกค้าอย่างไร...กิจการถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามทางภาษี!
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด