ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน กันยายน 2562

-  การจัดเก็บภาษีอากร : ธุรกิจออนไลน์
-  6 รายจ่ายที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
-  รุ้เท่า ตามทัน อากรแสตมป์ สำหรับตราสารอิเล็ดทรอนิกส์
-  โครงการตรวจสอบการเสียภาษี เพื่อชำระภาษีที่ขาดโดยสมัครใจ
-  ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นรายจ่ายคำนวณกำไรสุทธิทั้งหมดได้หรือไม่
-  นักบริหารกับการบริหารจัดการภาษี "เทคนิคการบริหารภาษีด้วยการใช้ข้อยกเว้นของกฎหมาย"
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กันยายน 2562

-  โยกย้ายลูกจ้างอย่างไรไม่ให้มีปัญหา
-  7A. กระบวนการทำงานร่วมกันของคน GEN Y
-  จัดทำเงินเดือนที่มีคุณค่าและสำคัญมากกว่าแค่ทำเงินเดือน
-  ในหนึ่งองค์กร... ควรมีจำนวนโครงสร้างเงินเดือนเท่าไหร่ดี?
-  9 ปัญหาเรื่องสิทธิรับ "เงินชราภาพ" จากกองทุนประกันสังคม

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กันยายน 2562

-  แนวคิดงานบัญชี การจัดการสินค้าคงเหลือ
-  รายจ่ายต้องห้ามกับการพิสูจน์หลักฐานการจ่าย
-  มาตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีฉบับใดบ้างที่กระทบงบการเงิน
-  การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร (บวกกลับ)
-  10 ประเด็นเก็บตก การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filling
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด