ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2562

-กฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ลาออก (Resignation)
-7 ประเด็นสำคัญที่นัก HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต
-3 คำแนะนำเรื่องการเงิน สำหรับมนุษย์เงินเดือนปี 2562
-เครดิตทางสังคม (Social Credit) กับการสรรหาพนักงาน
-กลยุทธ์ "การบริหารคน" สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
-ความเชี่ยวชาญหรือศักยภาพในการรักษาพยาบาล เป็นเหตุและความจำเป็นที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิเลือกสถานพยาบาลหรือไม่?

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561