ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ธันวาคม 2561

-HR TREND 2019
-ถึงเวลาใส่ใจ ความจงรักภัคดีต่อองค์กร
-Update การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
-เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เกิด Cost Awareness
-การประเมินผลงาน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
-ลูกจ้างรายเดือน ยอมรับค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันคูณด้วยจำนวนวันที่มาทำงานจริง ผิดกฎหมายหรือไม่

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561