ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

- เลือกคนอย่างไรให้ได้งาน
- อยู่รอดในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วย 3S
- การสสรรหาบุคลากรเชิงรุก Proactive Recruitment
- เทคนิคการ Observe เพื่อประเมินพฤติกรรมของพนักงาน
- การทำงานและการใช้ชีวิตที่ไร้เส้นแบ่ง (Work-Life Integration)

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560