ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

- สารพันปัญหาการลาออก
- จุดอ่อนจุดใหญ่ในงานสรรหาบุคลากรที่ละเลย
- เทคนิคการบริหารคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะหลากหลาย
- 5 เรื่องต้องใส่ใจ!! เพื่อรักษาสิทธิให้คงอยู่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
- ผ่าประเด็นบริหารคนชี้ถูกผิด กฎหมายแรงงาน : เหตุที่ใช้ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ถ้าใช้คำว่่า "ทุจริต" กับ "ไม่ทุจริต" มันแตกต่างกัน?
- เลือกคนที่ "ใช่" เสริมทัพองค์กรให้ก้าวแกร่ง Style THITARAM สัมภาษณ์ : คุณประกาศิต ทิตาราม กรรมการผู้จัดการ บิรัษัท ทิตาราม คอรซับแตนท์ จำกัด

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561