ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน มกราคม 2560

- ผู้นำยุคใหม่ที่องค์กรคาดหวัง
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
- การประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง
- เทคนิคการพัฒนาพนักงานให้ได้ทั้ง "งาน" และ "ใจ"
- มิติใหม่ของงาน HR กับบทบาทการเป็นโซ่ข้อกลาง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มกราคม 2560
ธันวาคา 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
กันยายน 2559
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559