ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2560

-  เตรียมพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
-  ปรับกลยุทธ์บริหารต้นทุน
-  การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือด้วยวิธี Perpetual
-  รู้จักสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
-  บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ประเด็นที่ไม่ควรข้าม
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พฤษภาคม 2560
เมษายน 2560
มีนาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
กันยายน 2559