ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กันยายน 2562

-  แนวคิดงานบัญชี การจัดการสินค้าคงเหลือ
-  รายจ่ายต้องห้ามกับการพิสูจน์หลักฐานการจ่าย
-  มาตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีฉบับใดบ้างที่กระทบงบการเงิน
-  การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร (บวกกลับ)
-  10 ประเด็นเก็บตก การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filling
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562