ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน กันยายน 2561

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้ง 4 กลุ่ม
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจ้างผู้สูงอายุ
- ธุรกิจ STARTUP กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น่าสนใจ
- เรามารู้เทคนิคการตรวจสอบประโยชน์ต่อการจัดทำบัญชีกันครับ
- นับถ้อยหลังสู่การใช้มาตรฐานในการรับรู้รายได้ฉบับใหม่ TFRS 15
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561