ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน เมษายน 2562

-อัตราค่าปรับเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน
-เตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีสำหรับ IPO
-รายจ่ายค่าอบรมสัมมนากับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
-กลับมาอีกครั้งกับนโยบายสนับสนุนมาตรการบัญชีชุดเดียว
-(ทบทวน) นักบัญชีกับบทสรุปรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวคาม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561