ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
cpd_201512
เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน มกราคม 2563

-  ความเสี่ยงพื้นฐาน นักบัญชีควรระวัง
-  ยกเลิกการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e Filing รูปแบบเดิม
-  Update มาตรฐาน การรายงานทางการเงินใหม่ [TFRS 16] ปี 2563
-  รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562