ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน เมษายน 2562
-หลักกฎหมายภาษีในการโอนอสังหาริมทรัพย์
-รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง
-ส่งสินค้าเข้าไปฝากเก็บในเขตปลอดอากรเสียภาษีหรือไม่
-พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอา
-ความเป็นไปได้ในการใช้ IT ในการตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากของบุคคลธรรมดาของสรรพากร
-คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ : หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) กับ (6)
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน เมษายน 2562

-ทำไมต้อง Coach
-เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ ภาคหนึ่ง
-ปัญหาสุขภาพจิตกับการทำงาน ปัญหาที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารไม่ควรมองข้าม
-ค่าโทรศัพทืเป็น "ค่าจ้าง" ที่ต้องนำมาคำนวณเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหรือไม่?
-ผ่ากลยุทธ์สร้างคน "MONO GROUP" เดินหน้ายกระดับสู่การเป็น Universe of Entertainment สัมภาษณ์ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
-หัวหน้าสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบถ้าสั่งงานเรื่องเดียวกัน แต่สั่งไปหลายคน ทำไมกฎหมายถือว่าคนสุดท้ายต้องรับผิดชอบเต็มๆ ไปโดยอัตโนมัติ

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน เมษายน 2562

-อัตราค่าปรับเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงิน
-เตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบบัญชีสำหรับ IPO
-รายจ่ายค่าอบรมสัมมนากับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
-กลับมาอีกครั้งกับนโยบายสนับสนุนมาตรการบัญชีชุดเดียว
-(ทบทวน) นักบัญชีกับบทสรุปรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด