ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน สิงหาคม 2561
- ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีที่มีผู้ออกแทนถือเป็นรายรับหรือไม่?
- ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการหรือเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากกรรมการ
- จ่ายเงินออกนอกประเทศต้องเสียภาษีอะไรให้กรมสรรพากร
- ปัญหาทางด้านกฎหมายและภาษีจากการที่คนต่างด้าวใช้บริษัทเป็นนอมินี
- การยึดหรืออายัด Cryptocurrency ตามมาตรฐานสากลและกฎหมายสหรัฐฯ
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

- กองทุนประกันสังคมช่วย "แม่" ดูแลลูกอย่างไร?
- 2 ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
- เตรียมความพร้อมจาก "พนักงาน" สู่การเป็น "หัวหน้างาน"
- Employee Experience การสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน
- Knowledge Yourself : "3 ข้อมูล" ที่ช่วยทำให้เข้าใจตนเองของพนักงานมากขึ้น

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน สิงหาคม 2561

- อบรมสัมมนาที่เมืองรอง
- เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
- การประมาณการกำไรสุทธิ ภ.ง.ด. 51
- สรรพากรตามติดหรือเราทำผิดกฎหมายภาษี?
- ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินสิ่งที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด