ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เอกสารภาษีอากร
Business Law & Human
CPD&ACCOUNT Journal
เรื่องจากปก เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน ตุลาคม 2562
-  Top 5 กฎหมายที่นักบัญชีต้องรู้
-  Tax How To : เงินทดรองจ่ายไม่เสียภาษีจริงหรือไม่
-  ภาษีสรรพกร : Promotion สินค้าทดลองใช้เสีย Vat หรือไม่
-  Acounting Practice :  แนวปฎิบัติในการออกใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้
-  IT for Acountant : B-Y-O-D กับวิถีของนักบัญชีดิจิทัล
เรื่องจากปก HR Society Magazine
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

-  OKR  เครื่องมือวัดและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
-  HR TRENDS : เศรษฐกิจโตขยาย...ด้วยความตายของระยะทาง 
-  Performance Management สร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs
-  คลายปกปัญหาแรงงาน : ผ่าประเด็นบริหารคน ชี้ถูกผิดกฎหมายแรงงาน ลาออกด้วยปาก ตอบรับก็ด้วยปาก จะถือเป็นเลิกจ้างหรือลาออก

เรื่องจากปก  CPD&Account
ฉบับเดือน ตุลาคม 2562

-  5 เทคนิครับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่สำหรับ PAE และ NPAE
-  Tips : ทางออกด้านภาษี กรณีทรัพย์สิน สินค้าสูญหายจากน้ำท่วม
-  Tax & Accounting : การออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
-  Tax Knowledge : ความแตกต่างระหว่าง “การเช่าและบริการ” รวมถึงความแตกต่างด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด
สมัครสมาชิก Online
Download ใบสมัคร
อ่านทั้งหมด