ป้ายโฆษณา
บจม.ธรรมนิติกลุ่มธรุกิจกฎหมายกลุ่มธุรกิจบัญชี
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก
เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน เมษายน 2562
-หลักกฎหมายภาษีในการโอนอสังหาริมทรัพย์
-รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง
-ส่งสินค้าเข้าไปฝากเก็บในเขตปลอดอากรเสียภาษีหรือไม่
-พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอา
-ความเป็นไปได้ในการใช้ IT ในการตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากของบุคคลธรรมดาของสรรพากร
-คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ : หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) กับ (6)
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ตุลาคม 2561
กันยายน 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561