ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เรื่องจากปก
เอกสารภาษีอากร
ฉบับเดือน เมษายน 2563

-  มาตรการภาษีช่วงพยุงเศรษฐกิจจากนโยบายสู่การปฎิบัติ
-  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลักการจัดเก็บภาษีที่เปลี่ยนแปลง
-  มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา...เข้าใจ ใช้ประโยชน์เป็น
-  นำเสนอรายงานทางการเงิน ให้ Effective ในหน้าเดียว Effective Financial Reporting (EFR)
-  การบริหารจัดการภาษี (Tax Management) “ข้อพึงระวังทางภาษีในการทำสัญญาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง”
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
กันยายน 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562